Zarya diamond deposit, Yakutian Province, Russia

Authors

  • V.V. Polyanichko
  • R.F. Salikhov
  • V.P. Serov
  • F.F. Tyurin
  • K.V. Garanin
  • Z.V. Spetsyus
  • O.V. Tarskikh
  • M.Yu. Zezekalo

DOI:

https://doi.org/10.29173/ikc3959

Downloads

Published

2017-09-18

How to Cite

Polyanichko, V., Salikhov, R., Serov, V., Tyurin, F., Garanin, K., Spetsyus, Z., … Zezekalo, M. (2017). Zarya diamond deposit, Yakutian Province, Russia. International Kimberlite Conference: Extended Abstracts, 11. https://doi.org/10.29173/ikc3959

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>