Clinopyroxene geotherms for the mantle columns beneath kimberlite pipes from Siberian craton

 • I.V. Ashchepkov
 • N.V. Vladykin
 • N.P. Pokhilenko
 • N.V. Sobolev
 • E.V. Malygina
 • S.G. Kuligin
 • Y.I. Ovchinnikiv
 • N.P. Afanasiev
 • G.M. Mkrtychan
 • A.Y. Rotman
 • L.M. Pokhilenko
 • A.M. Logvinova
 • O.S. Khmel'nikova
 • S.I. Kostrovitsky
 • A.V. Tolstov
Published
2003-06-22
How to Cite
Ashchepkov, I., Vladykin, N., Pokhilenko, N., Sobolev, N., Malygina, E., Kuligin, S., Ovchinnikiv, Y., Afanasiev, N., Mkrtychan, G., Rotman, A., Pokhilenko, L., Logvinova, A., Khmel’nikova, O., Kostrovitsky, S., & Tolstov, A. (2003). Clinopyroxene geotherms for the mantle columns beneath kimberlite pipes from Siberian craton. International Kimberlite Conference: Extended Abstracts, 8. https://doi.org/10.29173/ikc3226

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>