Polyanichko, V., R. Salikhov, V. Serov, F. Tyurin, K. Garanin, Z. Spetsyus, O. Tarskikh, and M. Zezekalo. “Zarya Diamond Deposit, Yakutian Province, Russia”. International Kimberlite Conference: Extended Abstracts, vol. 11, Sept. 2017, doi:10.29173/ikc3959.