[1]
S. Kostrovitsky, M. Kopylova, K. Egorov, D. Yakovlev, T. Kalashnikova, and G. Sandimirova, “The ‘exceptionally fresh’ Udachanaya-east kimberlite: evidence for brine and evaporite contamination”, IKC abstracts, vol. 10, Feb. 2012.