Kostrovitsky, S.I., M.G. Kopylova, K.N. Egorov, D.A. Yakovlev, T.V. Kalashnikova, and G.P. Sandimirova. 2012. “The ‘exceptionally Fresh’ Udachanaya-East Kimberlite: Evidence for Brine and Evaporite Contamination”. International Kimberlite Conference: Extended Abstracts 10 (February). https://doi.org/10.29173/ikc3667.