Kostrovitsky, S., Kopylova, M., Egorov, K., Yakovlev, D., Kalashnikova, T., & Sandimirova, G. (2012). The "exceptionally fresh" Udachanaya-east kimberlite: evidence for brine and evaporite contamination. International Kimberlite Conference: Extended Abstracts, 10. https://doi.org/10.29173/ikc3667