(1)
Kostrovitsky, S.; Kopylova, M.; Egorov, K.; Yakovlev, D.; Kalashnikova, T.; Sandimirova, G. The "exceptionally Fresh" Udachanaya-East Kimberlite: Evidence for Brine and Evaporite Contamination. IKC abstracts 2012, 10.