(1)
Keller, R.; Remley, D.; Snyder, G.; Sobolev, N. Mantle Xenoliths from the Obnazhennaya Kimberlite, Yakutia. ikc 1998, 7, 402-404.