[1]
Polyanichko, V., Salikhov, R., Serov, V., Tyurin, F., Garanin, K., Spetsyus, Z., Tarskikh, O. and Zezekalo, M. 2017. Zarya diamond deposit, Yakutian Province, Russia. International Kimberlite Conference: Extended Abstracts. 11, (Sep. 2017). DOI:https://doi.org/10.29173/ikc3959.