Zarya diamond deposit, Yakutian Province, Russia

  • V.V. Polyanichko
  • R.F. Salikhov
  • V.P. Serov
  • F.F. Tyurin
  • K.V. Garanin
  • Z.V. Spetsyus
  • O.V. Tarskikh
  • M.Yu. Zezekalo
Published
2017-09-18
How to Cite
PolyanichkoV., SalikhovR., SerovV., TyurinF., GaraninK., SpetsyusZ., TarskikhO., & ZezekaloM. (2017). Zarya diamond deposit, Yakutian Province, Russia. International Kimberlite Conference: Extended Abstracts, 11. https://doi.org/10.29173/ikc3959

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>