Eclogite Paregenesis of Diamonds from Udachnaya and Mir Pipes, Yakutia

  • N.V. Sobolev
  • V.M. Zuev
  • S.M. Bezborodov
  • A.I. Ponomarenko
  • Z.V. Spetsius
  • S. Kuligin
  • E.S. Yefimova
  • V.P. Afanasiev
  • V.I. Koptil
  • A.I. Botkunov
Published
1991-02-01
How to Cite
Sobolev, N., Zuev, V., Bezborodov, S., Ponomarenko, A., Spetsius, Z., Kuligin, S., Yefimova, E., Afanasiev, V., Koptil, V., & Botkunov, A. (1991). Eclogite Paregenesis of Diamonds from Udachnaya and Mir Pipes, Yakutia. International Kimberlite Conference: Extended Abstracts, 5, 391-391. https://doi.org/10.29173/ikc2580

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>